E-mail:
info@thk.ee
Telefon:
6 101 294
Aadress:
Suur-Sõjamäe 6A, Tallinn 11415
en  ru

Infopäev 17.02.2006

Külalised Hollandist

november 1, 2018 : thk_admin

31.10.2018 külastasid Resotsialiseerimiskeskust Madalmaade Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Helsingi-Tallinn õppereisi raames Madalmaade tervishoiukorraldajad. https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/ ...

Infopäev 17.02.2006

Vabanenu ja dokument

Tallinn
17.02.2006 nr

Algus kell 10.00, lõpp kell 13.00

Infopäeva juhatas: Imbi Eesmets, Tallinna Hoolekande Keskuse tegevjuht

Protokollis: Kaspar Sild, Tallinna Hoolekande Keskus

Võtsid osa:

Linnas, Mauri Kodakondsus-ja Migratsiooniamet
Kuusksalu, Kristi Kodakondsus-ja Migratsiooniamet
Paluvits, Meeli Kodakondsus-ja Migratsiooniamet
Afonova, Jelena Lasnamäe SHO
Kirst, Karin Ämari vangla
Kruten, Oksana Ämari vangla
Lees, Kaidi Ämari vangla
Lepp, Signe Murru vangla
Ojastu, Vivian Tallinna vangla
Ora, Toomas Kesklinna SHO
Punder, Silvi Kristiine SHO
Raudsepp, Maie Haabersti SHO
Saarepera, Riina Tallinna vangla
Salekešin, Maris Harku vangla
Schmidt, Ülle Tallinna Hoolekande Keskus
Semjonova, Irina Nõmme SHO
Smitt, Kaja Murru vangla
Tiinas, Pille Kauge 4 öömaja/varjupaik
Tisler, Livija Lasnamäe SHO
Toompuu, Andrus Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet
Tõllassepp, Reet Tallinna Hoolekande Keskus
Veensalu, Helen Lasnamäe SHO

1. SISSEJUHATUS – Imbi Eesmets, THK tegevjuht

2. OSALEJATE TUTVUSTAMINE

3. ETTEKANNE – Kristi Kuusksalu, KMA, Välismaalaste dokumenteerimise osakonna menetlusbüroo peaspetsialist

3.1. ELAMISLOA TAOTLEMINE VANGLAS

3.2. ELAMISLOA TAOTLEMINE PÄRAST VANGLAST VABANEMIST

4. ETTEKANNE – Mauri Linnas, KMA, Viisa-ja illegaalse immigratsiooni osakond, Haldusvastutuse büroo juhataja

4.1. VANGLAST VABANEJA KELLEL PUUDUB VIIBIMISALUS JA KES ON KOHUSTATUD OMA EESTIS VIIBIMISE SEADUSTAMA

4.2. VANGLAST VABANEJA KELLEL PUUDUB VIIBIMISALUS JA KES ON KOHUSTATUD LAHKUMA EESTIST

4.2.1. VABANEJAL ON KEHTIV REISIDOKUMENT

4.2.2. VABANEJAL PUUDUB KEHTIV REISIDOKUMENT

5. KÜSIMUSED JA ARUTELU I

Küsimus: Kas KMA aksepteerib ennetähtaegse vabanemisega põhjendatud elamis- ja tööloa taotlust?

Vastus: Välismaalaste seaduses puudub vastav punkt. Taotluse tuua ennetähtaegne vabanemine põhjendusena välja. Vabanemise aeg peaks olema reaalselt lähedal.

Küsimus: Kas 1 a. enne vabanemist peaks kinnipeetavale vanglas taotlema dokumente?

Vastus: Dokumente saab taotleda ka peale reaalset vabanemist, kuna vabanemistõend on dokumendina kehtiv 6 kuud peale vabanemist.

Küsimus: Kui suur on väljarändetoetus?

Vastus: On olemas erinevad toetused. Summad erinevad. Täpsem info Migratsioonifondi kodulehel www.migfond.ee

Küsimus: Millise riigilõivu tasumisest ei vabastata pensioniealisi?

Vastus: Elamisloa pikendamisel makstava riigilõivu (375.-)tasumisel.

Küsimus: Kui pikk on sissesõidukeeld?

Vastus: Oleneb konkreetsest isikust ja asjaoludest. Kehtiva sissesõidukeelu olemasolu saab kontrollida Siseministeerimi kodulehel.

Küsimus: Kuhu saadetakse välja Eestis sündinud/elanud isikud, kellel pole väljaspool Eestit sidemeid?

Vastus: Isik paigutatakse väljasaatmiskeskusse. Keskuses kohti 42, pidevalt täidetud 50%. Küsimuses mainitud asjaolude selgumisel tuvastatakse, et väljasaatmine on muutunud võimatuks.

Küsimus: Vene konsulaadist passide taotlemine raskendatud. Kes aitab maksta Vene passiga seotud kulud?

Vastus: Selleks on samuti võimalik saada toetust Migratsioonifondilt.

Küsimus: Vabanev isik, kes on nn. sissesõidukeelu nimekirjas ka kodumaal, näiteks Lätis.

Vastus: Eesti Vabariigil on sõlmitud tagasivõtuleping, kui isik omas seal elamisluba

Küsimus: Kui vabanev kinnipeetav on kaotanud kontakti perega, näiteks Ažerbaidžaanis?

Vastus: Sellisel juhul pöördub KMA järelpärimisega vastava riigi Saatkonna või INTERPOLi poole.

Küsimus: Kuidas dokumenteerida hooldekoduteenust, mitte ravi vajavaid haiglate patsiente?

Vastus: Väljasaatmiskeskuses puudub med.personal. Perearst käib kohapeal 2x nädalas. Hooldekodu vajavate haiglapatsientide dokumenteerimise peaks algatama haigla sotsiaaltöötaja, kes annab volikirja alusel KMA-sse sisse elamisloa taotluse. Juurde peaks olema lisatud seletus põhjendamaks taotluse läbivaatamist kiirendatud korras. Sellisel juhul on taotlusprotsessi kestus ca 3 kuud, kui taotleja ei ole välisriigi kodanik.

Küsimus: Kui kliendil puuduvad tõendused Eestis viibimise kohta? Mitteametliku tööandja tõend.

Vastus: Kui mingeid tõendusi ei leita, jääb tõendamata ning isik läheb sisserände kvoodi e. piirmäära alla. Isikud kellel oli kehtiv elamisluba aastatel 1995-2000 on vajalik tõendada viibimisaeg alates 2000 aastast. Tööloata töötamine on karistatav rahatrahviga kuni 18 000 EEK. Oluline on eristada, et elamisloa taotlemine ja elamisloa pikendamine on nii protseduuriliselt kui ka ajaliselt erinevad asjad.

Küsimus: Mälukaotusega kliendid.

Vastus: Tuvastab politsei, kes teeb järelpärimise KMA-le. Tuvastamiseks kasutatakse endiste NL passide alusdokumente.

Küsimus: Kas KMA on kursis vanglast vabanevate isikutega?

Vastus: Vanglad edastavad vabanejate nimed 6 kuud enne reaalset vabanemistähtaega, samuti edastatakse vanglasse saabunud kinnipeetavate andmed.

Küsimus: Kui kiiresti jõuab ID kaart määratud sihtkohta? Väljavõtmata dokumendid.

Vastus: Pangakontoris hoitakse ID kaarti 2 kuud ning seejärel saadetakse dokument tagasi KMA Keskkontorisse. Dokumendi väljastamisajaga või asukohaga seotud küsimustega peaks isik pöörduma kohalikku KMA büroosse.

Küsimus: Kui palju on vabanejate hulgas dokumenteerimata isikuid?

Vastus: 1/3. Statistika ei ole täpne, kuna osadel isikutel on vabanedes dokumendid KMA-s menetluses.

Küsimus: Kas abiellumine kiirendab elamisloa taotluse läbivaatamist?

Vastus: Taotlusele kindlasti lisada seletuskiri, kus kajastuks ka tulevase abikaasa nimi ja kontaktandmed. Seadusjärgselt antakse vastabiellunutele tähtajaline elamisluba 1 aastaks.

Küsimus: Aeg-ajalt probleemid Vene konsulaadiga ning Vene kodanike reisidokumentidega.

Vastus: KMA ei suhtle konsulaatidega sellisel tasandil. Puudub sekkumisõigus.

Küsimus: Elamisloa andmisest keeldumine?

Vastus: Pikaajalise karistusega isikule, kelle vabanemisaeg on kaugemal kui 2-3 aastat, võidakse keelduda andmast elamisluba, kuna ta ei ole seda väärtustanud. Optimaalne aeg elamisloa taotlemiseks on 2-3 aastat enne karistusaja lõppu. KMA teavitab kirjalikult nii elamisloa andmisest, kui ka keeldumisest. Elamisloa andmisest keeldumise korral on taotlejal õigus esitada KMA-le vaie kirja teel 10 päeva jooksul otsuse saamisest või kaevata KMA otsus Halduskohtusse edasi.

Küsimus: Kinnipeetavale antud tähtajaline elamisluba lõpeb enne vabanemist.

Vastus: Kinnipeetavatele motiveerimiseks antav elamisluba on tähtajaga 2-3 aastat. Olenevalt elamisloa lõppemise tähtajast, tuleb taotlus elamisloa pikendamiseks esitadaKMA-le enne vabanemist vanglast või kohalikule KMA büroole vabanemisjärgselt.Pikaajalist vanglakaristust kandnud või korduvkaristatud, vabanenud isikutele võib KMA anda samuti tähtajalise elamisloa tavalisest ( 5 aastat) lühemaks perioodiks, 2-3 aastaks.

Ettepanek: Lisada osalejate jaoks protokollile Migratsioonifondi kontaktandmed ning võimalusel kutsuda Migratsioonifondi esindaja külalisesinejana mõnele järgmisele infopäevale. Täpne info Migratsioonifondi tegevuse ja kontaktide kohta on kättesaadav nende kodulehelt www.migfond.ee

6. DVD „TAANI KODUTUS“ VAATAMINE NING ARUTELU KODUTUSE TEEMAL.

7. RINGKÄIK REHABILITATSIOONIKESKUSES, THK TEENUSTE TUTVUSTAMINE.