E-mail:
info@thk.ee
Telefon:
6 101 294
Aadress:
Suur-Sõjamäe 6A, Tallinn 11415
en  ru

Infopäev 31.03.2006

Külalised Hollandist

november 1, 2018 : thk_admin

31.10.2018 külastasid Resotsialiseerimiskeskust Madalmaade Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Helsingi-Tallinn õppereisi raames Madalmaade tervishoiukorraldajad. https://www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl/ ...

Infopäev 31.03.2006

Tööturuteenused vabanenutele ja teistele riskigruppidele

Tallinn    31.03.2006

Algus kell 10.00, lõpp kell 13.00

Infopäeva juhatas: Imbi Eesmets, Tallinna Hoolekande Keskuse tegevjuht

Protokollis: Kaspar Sild, Tallinna Hoolekande Keskus

Võtsid osa:

Aleksandridis, Dionysios Alexios Avahoolduse Arenduskeskus
Kajak, Kirsti Harku vangla
Kolobova, Tatjana Lasnamäe SHO
Lees, Kaidi Ämari vangla
Lindre, Marilin Tallinna Liitülikool
Punder, Silvi
Kristiine SHO
Põder, Piret Tallinna vangla
Raudsepp, Maie
Haabersti SHO
Rebas, Eva TTA Tallinna ja Harjumaa osakond
Räni, Leila Tallinna Hoolekande Keskus
Saarepera, Riina Tallinna vangla
Schmidt, Ülle Tallinna Hoolekande Keskus
Suvi, Lembit
Murru vangla
Tarendi, Triin Tallinna vangla
Toompuu, Andrus
Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet
Tõllassepp, Reet Tallinna Hoolekande Keskus
Vaik, Vivian Lasnamäe SHO
Vesik, Eda
Avahoolduse Arenduskeskus
Vestung, Nadežda Lasnamäe SHO


1. SISSEJUHATUS – Imbi Eesmets, THK tegevjuht

2. OSALEJATE TUTVUSTAMINE

3. ETTEKANNE –  Eva Rebas, TTA Tallinna ja Harjumaa osakonna karjäärinõustaja.

I Muutused TTA süsteemis uue Tööturuteenuste ja-toetuste seaduse ja süsteemisiseste  ümberkorralduste valguses alates 01.jaanuarist 2006.

1. Formaalsed muutused.

Tööhõiveametid on nimetatud ümber Tööturuameti osakondadeks. Alatas märtsist 2006 asub Tööturuameti Tallinna ja Harjumaa osakond aadressil Endla 4.

I korrusel asuvas infosaalis on võimalik saada informatsiooni 2 konsultandilt ning vaadata infostendilt eelnava 3 päeva tööpakkumisi. Infosaali külastaja ei pea ennast registreerima ega arvele võtma.

II korrrusel võtavad vastu spetsialistid.

2. Sisulised muutused.

Sisuliste muutuste aluseks on alates 01.01.2006 kehtiv ”Tööturuteenuste ja-toetuste seadus”

2.1. Individuaalne tööotsimise kava. Kava koosneb 2 osast.

Kava I osa – on ankeet e. alus edaspidisteks tegevusteks. Kavale fikseeritakse TTA pöördumise päeva ja järgmise kohustusliku TTA pöördumise päeva vaheliseks perioodiks tegevused mida peab tegema töötu ja mida TTA.

Kava II osa - sisaldab hindamislehte tööle saamist takistavate asjaolude väljaselgitamiseks ja sellele tuginevat edasist tegevuskava. TTA pöördunud riskirühma kliendile koostatakse kava II osa esmasel pöördumisel või mitte hiljem, kui 5 nädala jooksul.

Enne 01.01.06 oli pikaajline töötu isik, kes on olnud TTA arvel 12 kuud või enam.Al. 01.01.06 on pikaajaline töötu isik, kes pole töötanud 12 kuud või enam – olenemata sellest kas ta on TTA arvel olnud või mitte. Ka 12 kuud või enam kinnipidamisasutuses viibinu.

16 – 24 a. noorte puhul on pikaajaline töötu – 6 kuud või enam tööd otsinud noor.

Enamikel juhtudest suunatakse riskirühma kuuluv klient juhtumikorraldaja juurde.

2.2. Juhtumikorraldajad on TTA-s tegevuses juba 1,5 aastat. Üle Eesti töötab TTA 40 juhtumikorraldajat. TTA Tallinna ja Harjumaa osakonnas juhtumikorraldajaid 10, neist 2 noortele.

Esimesel aastal oli põhirõhk suunatud puuetega inimeste tööhõivega seotud juhtumikorraldusele.

Alates septembrist 2005 tegelevad juhtumikorraldajad ka teiste riskirüma klientidega, nagu: 16-24 a. noored, vabanenud, 55 a. kuni vanaduspensioniealised töötud, pikaajalised töötud jne.

Juhtumikorraldaja hindab individuaalse tööotsimise kava II osa alusel kliendi reaalseid võimalusi  töö leidmiseks ning vajadusel aitab kliendil leida töökoha, vormistada CV või kaaskirja, suhelda tulevase tööandjaga jne.

Nii puuetega inimeste, kui ka teiste riskirühma kuuluvate klientide puhul on suurenenud vajadus toetatud töökohtade järele. Mõistele sotsiaalne puue pole paeguseks hetkeks seaduslikku katet.

Karjäärinõustajad. TTA Tallinna ja Harjumaa osakonnas on neid 4.

Vastavalt kliendi haridusttõendavatele dokumentidele, töökohasoovile ja TTA võimalustele sobiva töö otsimine, sobiva koolituse / täiendõppe valimine või täieliku ümberõppe võimaluste läbivaatamine. Samuti aitab karjäärinõustaja klienti CV ja kaaskirja koostamisel, töövestluseks ettevalmistumisel jne.Praegu toimib hea kutsehariduse võimaldamine Tartus, Võrus ja Narvas.

2.3. ESF projektid.

2006 aasta lõpuni kestab Tallinna THA poolt alustatud projekt pikaajaliste töötute tööle aitamiseks.Projektijuhid on väljaspoolt TTA, loodud on aktiviseerimiskeskus.

Pakutavateks teenusteks:

Koolitus/kursus – eesti keel 120 t.

arvuti algõpe

toimetulekukoolitus

(Alates jaanuarist 2006 toimetulekukoolitust TTA teenusena enam ei pakuta.)

Erinevad projektid:

1.       Pikaajaliste töötute koolituste projekt

2.       Tsentraalne e. erialakoolituste projekt – ehitajad, metallitöö, keevitajad, toitlustus.

3.       Keskharidusega klientidele – kõnekeskuste klienditeenindajate projekt. Kestusega 1 kuu, sisaldas 40 t. inglise keele kõnekeele õpet.

2.4. Uued TTA teenused al. 01.01.06.a. – tööharjutus ja tööpraktika.

Tööharjutus. Varem pakkusid analoogset teenust aktiviseerimiskeskused. Lihtne töö tööharjumuste taastamiseks. Protsessis tööst olulisem harjumine tööajaga, tööalaste suhetega, tükitöö puhul vajaliku normiga. Samuti edasise tööotsimise oskuse õpetamine.

TTA ise teenust ei paku, vaid peab teenuse sisse ostma KOV-lt, asutustelt, MTÜ-delt.

Tööharjutuses osalejal on võimalus saada stipendiumi tööharjutuses osaletud tundide eest.

Tallinnas ja Harjumaal ei ole teenus veel planeeritud/loodetud määral toimima hakanud.

Suhteliselt hästi toimib Pärnumaal, Jõgevamaal.

Tööharjutuse sees on  1 päevased tööotsingu protsessi koolitused (ka TTA poolt pakutavad.). Sisuks CV koostamine, kaaskiri, tööintervjuu.Sellisteks koolitusteks üritatakse kokku panna võimalikult ühtlaste kriteeriumitega grupp.

Ida-Harjumaal (Vasalemma vald) on käivitatud projekt heitunute ellu tagasiaitamiseks.

Loomisfaasis on Aktiviseerimiskeskus.

Tööpraktika. Praktika töökohas kestusega 4 kuud. TTA raskusi praktikakohtade leidmisega, eriti meestele.

Kui klient osaleb aktiivses tööturumeetmes – harjutus, praktika, koolitus, ESF projekt – saab ta stipendiumi ning tal on kehtiv ravikindlustus.
Samuti on töötul võimalus taotleda majutus-ja transporditoetust 1200 EEK kalendrikuus.

4. KÜSIMUSED JA ARUTELU ETTEKANDE TEEMAL

Küsimus: Praegusel hetkel ei ole SHO-l Individuaalse tööotsimise kavalt võimalik välja lugeda kas inimene saab TTA-lt rahalist toetust või ei.

Vastus: See peaks olema kirjutatud kava pöördele. Seadus ja teenused on veel uued ning esineb puudujääke või tegematajätmisi.

Küsimus: Kas kõik saavad koolitusele?

Vastus: Klient peab olema võimeline õppima. Riskirühma kuuluvatest klientidest paljud ei ole  võimelised õppima või koolitust lõpuni  läbima.

Küsimus: Kas inimene saab arvele võtta vaid elukohajärgses TTA osakonnas?

Vastus: TTA ei kontrolli rahvastikuregistri sissekannet, vaid aksepteerib kliendi poolt antud KOV territooriumil asuvat elukohaaadressi.

Küsimus: Sellisel juhul tekib olukord, et vanglast vabanenu saab kohalikult TTA teenuseid, ei ole aga arvel KOV elanikeregistris, ei oma reaalset elukohta ja ei saa KOv-lt taotleda sotsiaaltoetusi ja elamispinda.

Vastus: Hetkel küll. TTA aksepteerib öeldud elukohta, kuid ei kontrolli öeldu õigsust.

Küsimus: Kas TTA kontrollib tulevase tööandja tausta, et klient ei saaks petta?

Vastus: Sellise TTA teenuse nimetus on töövahendus. TTA näeb tööandja poolt esitatud infot töökoha kohta, kuid seaduse järgi ei ole TTA õigust teha taustauuringut tulevase töökoha kohta.Korduvate kaebuste puhul on sellised tööpakkujad teada ja edasiste toimingutega tegeleb Tööinspektsioon.

Küsimus: Kas koolitused töötule lähtuvad reaalselt talle pakutavast töökohast või kliendi soovist kellekski saada? hindamislehe analüüsist, kliendi haridustasemest, valmisolekust koolitus lõpuni läbida jne.

Vastus: Sõltuvad ikka hindamislehe analüüsist, kliendi haridustasemest, valmisolekust koolitus lõpuni läbida jne.

Küsimus: Kas pakute töökohti ainult Eestisse või ka Euroopa teistesse riikidesse?

Vastus: Olemas EURES, mis kajastab Euroopa Tööturuametite informatsiooni. TTA Tallinna ja Harjumaa osakonnas Endla 4, II korrusel EURES tööpakkumiste infostend.  Etteregistreerimisega võimalik saada infot EURES konsultantidelt.

5. VIDEOFILMI „ÕNNETUSE TUNNISTAJAD“ VAATAMINE

6. RINGKÄIK REHABILITATSIOONIKESKUSES, THK TEENUSTE TUTVUSTAMINE.